СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА  „ТЕОРЕТИЧНА ФИЗИКА“

 

НАЧАЛО

ИСТОРИЯ

СТУДЕНТИ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

ГРУПА ПО ГРАВИТАЦИЯ

ГРУПА ПО КВАНТОВА ИНФОРМАЦИЯ

ГРУПА ПО ФИЗИКА НА ВИСОКИТЕ ЕНЕРГИИ

ГРУПА ПО МНОГОЧАСТИЧНА ДИНАМИКА

УКАЗАТЕЛ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПЕРСОНАЛ

ДОКТОРАНТИ

КАРИЕРА

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

РЕСУРСИ

БИБЛИОТЕКИ

ПЕРИОДИКА

ТЪРСЕНЕ

ВРЪЗКИ

Софийски университет

Физически факултет

 

Група по Теория на Струните и Високите Енергии


Групата по теория на струните и високите енергии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е най-голямата научна група в България, изследваща активно широки аспекти на теорията на суперструните, М-теорията, квантовата гравитация, квантовата теория на полето и физиката на високите енергии. Базирана е във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и е основана от проф. дфзн Радослав Христов Рашков, който е и нейн настоящ ръководител. В групата участват изтъкнати и установени учени в областта с активни връзки и позиции в реномирани международни университети, институти, организации и научни мрежи.

Международно и национално сътрудничество: Югоизточноевропейската мрежа по математическа и теоретична физика (SEENET-MTP), Международния център за теоретична физика Абдус Салам (ICTP), Северния институт за теоретична физика (NORDITA), Международният институт Ервин Шрьодингер за Математика и физика (ESI), Международния център за математически науки в София (ICMS), Европейското физическо общество (EPS), Европейската организация за ядрени изследвания (CERN), Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ/JINR), Лабораторията по теоретична физика на ОИЯИ Боголюбов (ЛТФ/BLTP-JINR), Института за ядрени Изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ-БАН/IRNE-BAS) и Агенцията за ядрено регулиране (АЯР/BNRA).

Страница на групата: stringtheorygroup.wordpress.com

Основно научно направление: Квантови аспекти на фундаменталните взаимодействия в природата

Ключови направления: теория на струните, принцип на холографското съответствие, суперсиметрия, супергравитация, D-брани, квантова теория на полето и елементарни частици, М-теория, квантова гравитация, интегруеми модели, информационна геометрия.

Резюме: Теорията на струните е удивително постижение на съвременната теоретична физика имаща потенциала да разреши съществуващите противоречия между общата теория на относителността и квантовата физика. Струнната теория разглежда елементарните частици като квантови вибрации на едномерни струни, нещо, което води до дълбоко преосмисляне на нашите разбирания на свойствата на пространството, времето и материята на фундаментално ниво. Нейните нетривиални математически подходи са ключовият апарат за описанието на четирите познати фундаментални сили в природата, включително и гравитацията, в една обща концептуална рамка.

Специализирани курсове: увод в теория на струните и суперструните, двумерни конформни модели, квантова теория на калибровъчните полета, суперсиметрия, квантова теория на полето, квантуване на полета в изкривено пространство-време, статистическа физика, функционален анализ.


Основни членове на групата:

 • Ръководител: проф. дфн Радослав Рашков е дългогодишен професор по теоретична и математическа физика във Физическия факултет към СУ. Заместник декан по науката към Физическия факултет на СУ (2019-2023). По настоящем е член на научния съвет на ОИЯИ. Ръководи групата по струни и високи енергии още от нейното създаване. Неговите научни интереси са в областта на, теория на струните, квантова теория на полето, холографското съответствие, интегруемте системии и математическата физика. Научните му трудове наброяват повече от 130 научни публикации, които са независимо цитирани повече от 1700 пъти. Някои от най-забележителните му научни постижения и приноси в областта са: обобщение на некомутативни полеви теории на струните, обобщение на дуалността между струни и спинови верижки, обобщен метод за изследване на струнни решение от магнонен и шипковиден тип, разширяване на холографския принцип за системи с нерелативистка симетрия, откритието на магнитната катализа в холографски системи и много други. Бил е научен ръководител на много на брой успешно защитили дипломанти и докторанти, повечето от които сега са световно установени учени.Страница: stringtheorygroup.wordpress.com/members/prof-dsc-radoslav-rashkov

Публикации: inspirehep.net/authors/992253?ui-citation-summary=true • Доц. д-р Христо Димов има повече от 40 научни труда по теория на струните и холография, публикувани в известни международни списания. Той е ръководител на националната българска група в ОИЯИ Дубна, както и изпълнителен директор на контактите в ОИЯИ за Информационния център на ОИЯИ към СУ „Св. Климент Охридски”, София, България и член на научно техническия съвет на Лабораторията по теоретична физика (ЛТФ). Назначен е като старши научен сътрудник в отделение съвременна математическа физика към ЛТФ на ОИЯИ. Има повече от 30 години преподавателски опит като е водил основни и специализирани курсове по математически анализ, функционален анализ, обикновени диференциални уравнения, теоретична механика и квантова теория на полето.Страница: stringtheorygroup.wordpress.com/members/assoc-prof-dr-hristo-dimovПубликации: www.researchgate.net/profile/Hristo-Dimov • Доц. д-р Кирил Христов основно се занимава с изучаването на черни дупки в теорията на струните и в контекста на така наречената холографската дуалност с конформни теории на полето. Фундаменталните цели на неговите изследвания са разбирането на елементарните гравитационни степени на свобода на квантово ниво и съответното описание на черните дупки като макроскопични статистически системи от такива квантови състояния. Успешният завършек на тези идеи би довел до съставяне на единна теория на квантовата гравитация, съвместяваща всички съществуващи физични закони в една рамка. Носител на Голямата награда "Питагор" за млад учен за 2017 г.Страница: stringtheorygroup.wordpress.com/members/assoc-prof-dr-kiril-hristovПубликации: scholar.google.bg/citations?hl=en&user=aIdpYpYAAAAJ • Доц. д-р Цветан Вецов изучава съвременните теоретични и математически аспекти на теорията на струните, модифицираните теории на гравитацията, физиката на кондензираната материя, и изчислителната физика. Защитава докторска степен през 2015 година под ръководството на проф. дфзн Радослав Рашков. През научната си кариера е публикувал повече от 40 значими научни труда в колаборация с установени учени в областта, които се появяват в различни реномирани международни списания. Има повече от десет години преподавателски опит като води различни базови и специализирани курсове като квантова теория на полето, термодинамика и статистическа физика, векторен и тензорен анализ, функционален анализ и др. Бил е ръководител на трима успешно защитили дипломанти. Участва в повече от 20 успешни национални и международни научни проекти като на пет от тях е бил ръководител.Страница: stringtheorygroup.wordpress.com/members/tsvetan-vetsovПубликации: scholar.google.bg/citations?user=Cl94k0oAAAAJ&hl=en • Д-р Мирослав Радомиров работи като главен асистент в катедра Теоретична физика на Физическия факултет към СУ. Защитава докторска степен през 2021 година под ръководството на проф. дфзн Радослав Рашков. Научните му изследвания включват теория на струните, модифицирани теории на гравитацията и холография. Понастоящем има повече от 5 години преподавателски опит в областта на математическия анализ, тензорния анализ, теоретичната механика, термодинамиката и статистическата физика, частичните диференциални уравнения и квантовата теория на полето.Страница: stringtheorygroup.wordpress.com/members/miroslav-radomirovПубликации: scholar.google.bg/citations?user=wRN3vUoAAAAJ&hl=en • Васил Аврамов е докторант в катедра Теоретична физика на Физическия факултет на СУ. Негов научен ръководител е проф. дфзн. Радослав Рашков. Тематиката на неговите научни изследвания са свързани с интегруемите модели в теорията на струните и холографията.Страница: stringtheorygroup.wordpress.com/members/about • Докторант Стефан Младенов е докторант в катедра Теоретична физика на Физическия факултет на СУ. Негов ръководител е проф. дфзн. Радослав Рашков. Научната тематика на неговите изследвания са свързани с неабелева Т-дуалност на супергравитационни решения, ентропия на сплитане на осцилатори с висши производни, теория на ABJM и др.Публикации: arxiv.org/search/?searchtype=author&query=Mladenov%2C+S • Григор Стоилов е кандидат бакалавър в катедра Теоретична физика на Физическия факултет на СУ. Негов научен ръководител е проф. дфзн. Радослав Рашков. Тема на неговата бакалавърска теза е „Линейни и нелинейни уравнения в холографски системи“.


Асоциирани членове:

 • Проф. Николай Бобев (KU-Льовен)

Страница: www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00097726

Публикации: scholar.google.com/citations?user=mHP4W5MAAAAJ&hl=en&oi=ao • Доц. д-р Веселин Филев (ИМИ-БАН)

Страница: www.math.bas.bg/algebra/vfilev

Публикации: scholar.google.com/citations?hl=en&user=qMe_PE4AAAAJ • Д-р Димо Арнаудов (СУ)

Публикации: www.researchgate.net/profile/Dimo-Arnaudov • Д-р Васил Тодоринов (University of Lethbridge)

Страница: stories.ulethbridge.ca/vasil-todorinov-phd

Публикации: www.researchgate.net/profile/Vasil-Todorinov-2
 ©2015, Кат. Теоретична физика, Физически факултет, Софийски университет, бул. Дж. Баучер №5, 1126 София