СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА  „ТЕОРЕТИЧНА ФИЗИКА“

 

НАЧАЛО

ИСТОРИЯ

СТУДЕНТИ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

ГРУПА ПО ГРАВИТАЦИЯ

ГРУПА ПО КВАНТОВА ИНФОРМАЦИЯ

ГРУПА ПО ФИЗИКА НА ВИСОКИТЕ ЕНЕРГИИ

УКАЗАТЕЛ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПЕРСОНАЛ

ДОКТОРАНТИ

КАРИЕРА

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

РЕСУРСИ

БИБЛИОТЕКИ

ПЕРИОДИКА

ТЪРСЕНЕ

ВРЪЗКИ

Софийски университет

Физически факултет

проф. дфн Валентин Николов Попов

Блок В, каб. 46

02-8161-478

vpopov@phys.uni-sofia.bg

http://www.phys.uni-sofia.bg/~vpopov/

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

ПУБЛИКАЦИИ

ПРЕПОДАВАНЕ

КАРИЕРА

Напоследък във всички области на физиката се развива бързо подходът на изчислителната физика като свързващо звено между чистия експеримент и чистата теория. В областта на кондензираната материя този подход се използва интензивно за предсказване на свойствата на нови материали и за симулиране на явленията в тях.

Нови материали с важно технологическо приложение са металните оксиди в цялото им многообразие – метали, полупроводници, изолатори, феромагнетици, фероелектрици, мултифероици, свръхпроводници и т.н. Те намират приложение при фотоволтаиците, батериите, паметите и другаде. Важна част от изследванията на металните оксиди е свързана с охарактеризирането на получените образци. Ефективен метод за тази цел е рамановата спектроскопия. С методите на изчислителната физика могат да се предсказват рамановите спектри на новосинтезираните метални оксиди, с което се подпомага разчитането на експерименталните им раманови спектри.

Ефективността на новите материали може да се повиши многократно при синтезиране на хетероструктури от слоеве от различни материали. Перспективни слоести материали са графенът, металните халкогениди и др. Изчислителната физика предсказва необичайните свойства на тези материали и явленията в тях, както и на хетероструктурите, изградени с тях. Други технологично важни материали са едноразмерни, напр. въглеродните нанотръби, или нулеворазмерни, напр. графенови квантови точки.

Областта на научен интерес на В. Попов обхваща пресмятане на динамиката на решетката на метални оксиди, електронните и вибрационните свойства на въглеродни нанотръби и няколкослоен графен, както и предсказване на рамановите им спектри от първи и втори ред.     

©2018, Кат. Теоретична физика, Физически факултет, Софийски университет, бул. Дж. Баучер №5, 1164 София