СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА  „ТЕОРЕТИЧНА ФИЗИКА“

 

НАЧАЛО

ИСТОРИЯ

СТУДЕНТИ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

ГРУПА ПО ГРАВИТАЦИЯ

ГРУПА ПО КВАНТОВА ИНФОРМАЦИЯ

ГРУПА ПО ФИЗИКА НА ВИСОКИТЕ ЕНЕРГИИ

ГРУПА ПО МНОГОЧАСТИЧНА ДИНАМИКА

УКАЗАТЕЛ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПЕРСОНАЛ

ДОКТОРАНТИ

КАРИЕРА

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

РЕСУРСИ

БИБЛИОТЕКИ

ПЕРИОДИКА

ТЪРСЕНЕ

ВРЪЗКИ

Софийски университет

Физически факултет

 

Защитени докторски дисертации с ръководител от катедрата

2018

Боян Владимиров Лазов, „Структура и свойства на пространствено-времеви многообразия с особени повърхнини“,  н.рък. - проф. Стойчо Язаджиев

2017

Христина Стефанова Христова, „Квантово-оптични подходи в класическата оптика и неутринната физика“,  н.рък. - проф. Николай Витанов

2016

Станислав Красимиров Върбев, „Интегрируеми системи свързани с афинните алгебри на Кац – Муди от типа А“,  н.рък. – доц. Димитър Младенов

Александър Алексиев Стефанов, „Нелинейни динамични системи, свързани с безкрайномерни алгебри на Ли“,  н.рък. – доц. Димитър Младенов

Васил Кирилов Тинчев, „Сенки на самогравитиращи компактни обекти“,  н.рък. - проф. Стойчо Язаджиев

Лъчезар Славчев Симеонов, „Приложения на формализма на кохерентно и некохерентно атомно – фотонно взаимодействие: от квантова логика в йонни уловки до стационарна светлина във фотонно кристално влакно“,  н.рък. - проф. Николай Витанов

Калин Вилиянов Стайков, „Числено моделиране на структурата и свойствата на компактни обекти в астрофизиката“,  н.рък. - проф. Стойчо Язаджиев

2015

Цветан Иванов Вецов, „Струнен подход към калибровъчните теории“,  н.рък. - проф. Радослав Рашков

2014

Генко Цветков Генов, „Композитни техники за прецизен контрол на квантови и класически системи“, н.рък. – проф. Николай Витанов

2013

Явор Янков Бораджиев, „Кохерентен контрол на адиабатна и неадиабатна еволюция на прости квантови системи“, н.рък. – проф. Николай Витанов

Тихомир Генчев Тенев, „Спиново разцепване и релативистки ефекти в квантови системи“, н.рък. – проф. Николай Витанов

2012

Даниела Донева Донева, „Числено изследване на самогравитиращи обекти със скаларно поле – структура, квазинормални моди и устойчивост“, н.рък. – проф. Стойчо Язаджиев

Деница Руменова Стайкова, „Аналитични и числени методи за изучаване на астрофизични обекти“, н.рък. – доц. Пламен Физиев

Петя Георгиева Недкова, „Точни решения на уравненията на Einstein – Maxwell, описващи черни дупки в пространство-време с допълнително измерение и тяхната термодинамика“, н.рък. – проф. Стойчо Язаджиев

Димо Любомиров Арнаудов, „Пертурбативни и непертурбативни аспекти на дуалността между струни и калибровъчни теории“, н.рък. - проф. Радослав Рашков

Златан Димитров Димитров, „Аномален транспорт в замагнитен срязващ поток“, н.рък. – проф. Тодор Мишонов

Никола Михайлов Стоилов, „Квантова теория на полето и елементарни частици ”, н.рък. - проф. Радослав Рашков

Кирил Петров Христов, „Геометрични и негеометрични потоци в теория на струните ”, н.рък. - проф. Радослав Рашков

2011

2010

Светослав Стойчев Иванов, „Квантов контрол и обработка на информация чрез атоми и йони“, н.рък. – проф. Николай Витанов

Галин Николаев Гюлчев, „Гравитационни лещи”, н.рък. – проф. Стойчо Язаджиев

Боян Тонев Торосов, „Контрол на нестационарна динамика на квантови системи: точни и приближени техники“, н.рък. – проф. Николай Витанов

Васил Любенов Мичев, „Магнетизм в силносвързани системи“, доц. Наум Карчев

2009

Иван Живков Стефанов, „Заредени черни дупки в скаларно-тензорните теории на гравитацията с нелинеен лагранжиан на електромагнитното поле“, н.рък. – проф. Стойчо Язаджиев

Елица Сотирова Кьосева, „Конструиране на квантови гейтове и сплетени състояния за квантово-информационни технологии“, н.рък. – проф. Николай Витанов

2008

Петър Александров Иванов, „Обработка на квантова информация с атоми и йони“, н.рък. – проф. Николай Витанов

Генко Светославов Василев, „Адиабатни и неадиабатни ефекти в нестационарната квантова динамика“, н.рък. – проф. Николай Витанов

Андон Ангелов Рангелов, „Кохерентен контрол на квантови системи с импулсни полета“, н.рък. – проф. Николай Витанов

 ©2018, Кат. Теоретична физика, Физически факултет, Софийски университет, бул. Дж. Баучер №5, 1164 София